Móng thuyền vuông

Hàng đầu của Trung Quốc đinh đóng thuyền bằng đồng thị trường sản phẩm